Per pura curiosità, rebblogga questo post se i tuoi genitori ti hanno mai fatto sentire male riguardo:

-Il tuo peso

-I tuoi interessi

-La tua musica

-I tuoi amici

-Le tue scelte

Mirko ciancibello. (via your-smile-infinite)

(via but-you-no-love-me)

but-you-no-love-me:

laugh

I’ve reached a point in my life where I find it’s no longer necessary to try to impress anyone. If they like me the way I am, that’s good. If they don’t, it’s their loss.

M. Hunter

人在最小的事上忠心、
在大事上也忠心.

最小的事上不義、

大事上也不義。

路加福音16:10

NASA deep-space rocket, SLS, to launch in 2018

penquillfaces:

Ewok/bear hat self portrait by Laura Serra

for my portfolio
about-page

The 13 Cold Blooded Eagles (1993)
Xin leng xue shi san ying (1993)

A remake of the original Shaw Brothers kung fu masterpiece, Avenging Eagle, The 13 Cold-Blooded Eagles is a classic swordplay extravaganza starring Cynthia Khan and Waise Lee. Thirteen kung fu orphans, the Titular Eagles, are trained by their mentor to fight and kill for the &NFi;Star-Bleed Skill Book,&NFi_; a mystical treatise that promises its owner invincibility. When one of the Eagles discovers that his mentor has wicked plans for the book, he fights to keep it away.

When the earth is ravaged and the animals are dying, a new tribe of people shall come unto the earth from many colors, classes, creeds and who by their actions and deeds shall make the earth green again. They will be known as the warriors of the rainbow.

Old Native American Prophecy
imorawetz:

Pinkman, bitch
I finally coloured the portrait that I started months ago. Currently compiling my works to be published in the Breaking Bad companion book, “Breaking Blue”, which should be out near the end of the year. :D

imorawetz:

Pinkman, bitch

I finally coloured the portrait that I started months ago. Currently compiling my works to be published in the Breaking Bad companion book, “Breaking Blue”, which should be out near the end of the year. :D

Ո՞ւր պիտի ծնանէր Աստուածորդին՝Արքայից Արքան ո՛ր դուռը որ զարկաւ,պատասխանը եղաւ երբեք տեղ չկայ։Իրականութեան մէջ ոչ թէ տեղ չկար այլ իրե՛նց տեղ չկար։ Վերջապէս,ճամբուն վրայ ախոռ մը տեսան։ Առանց մէկու մը օգնութեան, Յիսուս մանուկը ախոռի մէջ ծնաւ, Ու խանձարուրով փաթթեց ու մսուրին մէջ պառկեցուց։ Քրիստոս Յիսուս՝ Որդի Աստուծոյ արժանի էր ոսկի պալատներու մէջ ծնանելու,բայց աշխարհ Անոր տեղ չտուաւ։ ՝Սաղմոսերգուն այսպէս կ’ըսէ. Երկիւղով Տէրոջը ծառայեցէք,ու դողալով Անկէ վախցէք. Որդին համբուրեցէք։ Անոր ոտքը համբուրեցէք, որ կը նշանակէ ապաշխարութիւն,երկրպագութիւն եւ Աստուծոյ հետ հաշտութիւն։ՍԱՂ.2.11-12: Յիսուս Քրիստոս՝ աշխարհ եկաւ որպէս զի աշխարհի վրայ արդարութիւն եւ խաղաղութիւն հաստատէ։Սակայն աշխարհ Յիսուսը չընդունեց.անոր համար աշխարհի վրայ ոչ արդարութիւն կայ, ոչ ալ խաղաղութիւն ,եւ ոչ ալ մարդոց մէջ հաճութիւն։ Յարգելի ընթերցող, ներկայիս ալ պարագան այսպէս չէ՞։ Մարդիկ ամէն բանի տեղ կուտան,ժամեր կը տրամադրեն։ Բայց երբ հոգեւոր նիւթերու շուրջ կուգայ կարգը, «ժամանակ չունիմ» կ’ըսեն։Սիրելի Յովհաննէս Առաքեալ կ’ըսէ.«Ճշմարիտ լոյսը այն է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը կը լուսաւորէ»։ Ինք աշխարհի մէջ էր,եւ աշխարհ Անով եղաւ. աշխարհ զանիկա չճանչցաւ. իրեններուն եկաւ եւ իրենները զինք չընդունեցին։Բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանութիւն տուաւ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴԻՆԵՐ ըլլալու, Յարգելի բարեկամս եթէ հիմա Յիսուս Քրիստոսը սրտիդ մէջ ընդունիս ու հաւատաս, դուն ալ անկասկած Աստուծոյ որդի պիտի ըլլաս։ ՝ԱՄԷՆ ՇԱՔԷ Ա. ՄԻԹԻԼԵԱՆ

तर प्रभु त विश्‍वासयोग्‍य हुनुहुन्‍छ। उहाँले तिमीहरूलाई स्‍थिर गराउनुहुनेछ र दुष्‍टबाट सुरक्षित राख्‍नुहुनेछ।

2 थिसलोनिकी 3:3

The more wisdom you attain & the more conscious you become, the crazier you will appear to others.

Anonymous